خدمات ما

رسالت شتاب دهنده تکاپ توسعه تجارت الکترونیک در استان اصفهان می باشد. ما برای این هدف تلاش خواهیم کرد و سعی می کنیم با ارائه خدمات آموزشی ، مشاوره ، حمایت ومحیط کار از ایده های شما حمایت کنیم

مرکز کار اشتراکی

ارائه فضای مناسب کار با امکانات کافی در محب شتاب دهنده تکاپ جهت حمایت از جوانان صاحب ایده در حوزه تجارت الکترونیک

خدمات مشاوره

ارائه خدمات مشاوره به افرادی که به فکر تحول در کسب و کار خود هستند.

پشتیبانی

پشتیبانی از تیم های همکار با شتاب دهنده و کمک به دریافت مجوزها لازم و تامین بازار مناسب جهت رشد کسب و کار .

آموزش و مهارت

ارائه خدمات آموزشی مهارت محور با هدف رشد کسب و کار ها و جوانان دارای ایده های نو

حمل و نقل

ارائه وب سرویس های پست به تیم های همکار با این شتاب دهنده با هدف توسعه کسب و کار این تیم ها.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با تجارت الکترونیک ، پست و لجستیک