مرکز توسعه مهارت های تجارت الکترونیک اصفهان

ثبت نام در دوره آموزشی اسکرچ ویژه فرزندان کارکنان پست استان اصفهان آغاز شد

دوره آموزش اسکرچ
دوره آموزش اسکرچ ویژه فرزندان کارکنان پست استان اصفهان
۵.۰۰۰.۰۰۰

دوره آموزش اسکرچ ویژه فرزندان کارکنان