اولین رویداد تخصصی فصلی ایده پست

اولین رویداد تخصصی فصلی ایده پست توسط شتاب دهنده تکاپ برگزاری می شود. رویداد ایده پست با هدف شناسایی و حمایت از ایده های نو در بخش های تخصصی پست از جمله تجارت الکترونیک ، پست هوشمند و لجستیک پیشرفته برگزار می شود. با هدف حمایت از ایده های نو در بخش های تخصصی پست…